Wednesday November 27, 2013

28
Nov

Wednesday November 27, 2013

Front Squat
8-6-4-2-1
Bench Press
8-6-4-2-1