Monday – November 21, 2016

20
Nov

Monday – November 21, 2016

Hero “Daniel”
400m Run
21 Thrusters 95/65
800m Run
21 Thrusters 95/65
400m Run
50 Pull-ups