Friday November 1, 2013

1
Nov

Friday November 1, 2013

10min AMRAP
3 HPC 155/105
5 Push Press 155/105